Reklamační řád

Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací

uzavřená podle ust. § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu

Příloha č. 5

Reklamační   řád

  1. Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci:

a) u dodávky vody   -  na jakost dodané vody

-  na množství dodané vody

b) u odvádění odpadních vod  -  na odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu

a stanoveným způsobem

-  na množství odváděných odpadních vod

Reklamaci uplatňuje odběratel:

a) písemně na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě

b) osobně v sídle dodavatele v pracovní době firmy s tím, že v případě ústně uplatněné reklamace je zaměstnanec dodavatele povinen na vyžádání

sepsat o tomto písemný záznam

c) telefonicky na tel.:  222 590 290  pouze v případě reklamace jakosti dodávané vody nebo odvádění odpadních vod, kdy může dojít ke škodě na

majetku nebo ohrožení zdraví osob.

V případě písemností zaslaných odběratelem na adresu dodavatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, bude odběratel vyzván, aby tyto údaje doplnil. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamace je již bezpředmětná.

2. V případě, že není možno vyřídit reklamaci vyřídit reklamaci ihned na místě jejího podání, je dodavatel povinen zařídit její vyřízení a podání

písemné zprávy odběrateli o způsobu jejího vyřízení bez zbytečného odkladu na adresu odběratele. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do

30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodli na delší lhůtě.

3. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost  při prošetřování a řešení reklamací, zejména je povinen umožnit přístup

k vodoměru za účelem jeho kontroly, odečtu stavu nebo jeho výměny v souvislosti s prověřením jeho funkčnosti, zúčastnit se osobně odběru

kontrolních vzorků nebo tímto pověřit jinou osobu, umožnit přístup pověřeným zaměstnancům dodavatele do připojené nemovitosti za účelem

prověření odvádění odpadních vod a předkládat dodavateli potřebné doklady k prověření správnosti účtovaného množství dodané  pitné vody a

odvádění odpadních vod. Pokud odběratel neposkytne při vyřizování reklamace dodavateli potřebnou součinnost, není dodavatel termínem pro vyřízení reklamace vázán.

4. Jednotlivé reklamace se řídí následujícími ustanoveními:

a) Zjevná vada jakosti vody (zápach, zákal, barva apod.) musí být reklamována odběratelem nejpozději do 24 hodin od zjištění, ostatní vady jakosti

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na základě popisu reklamované vady rozhodne pověřený zaměstnanec dodavatele, zda budeproveden kontrolní odběr vzorku v dané lokalitě. Odběr kontrolního vzorku zajistí dodavatel bez zbytečného odkladu s tím, že odběr vzorku bude proveden

za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby. Současně dodavatel zajistí provedení rozboru tohoto vzorku v akreditované laboratoři.

b) Na základě reklamace množství dodané vody, kdy ze strany odběratele není zpochybňována funkčnost vodoměru a správnost měření, zajistí dodavatel provedení kontrolního odečtu stavu vodoměru, a to za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby. Vyhodnocení reklamace bude provedeno bude provedeno bezprostředně po provedení kontrolního opisu stavu vodoměru a porovnání zjištěných údajů s údaji o odběrném místě vedené odběratelem.

c) V případě reklamace množství dodané vody z důvodu pochybnosti o správnosti měření dodané vody vodoměrem, zajistí dodavatel na základě písemné žádosti odběratele ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny. Výsledky přezkoušení oznámí

dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou vodoměru budou hrazeny podle výsledku přezkoušení

vodoměru dle § 17 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích.

d) V případě reklamace odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem zajistí dodavatel prošetření reklamace  na místě

samém za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby.

e) V případě reklamace množství odváděných odpadních vod je dodavatel povinen prověřit údaje, na základě kterých bylo množství stanoveno

f) Jestliže je s reklamací spojena nutnost vrátit vystavenou fakturu, je odběratel povinen tuto fakturu vrátit dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti. Dodavatel je pak povinen podle povahy nesprávnosti faktury vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

g) Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování nesprávným odečtem, početní chybou a pod., mají odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. Odběratel může uplatnit reklamaci nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. V případě  reklamace

budou náklady vzniklé dodavateli vyúčtovány odběratel.

5. Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady.

a) V případě dodávky vody , u které bylo na základě reklamace její jakosti prokázáno, že nevyhovuje stanoveným nebo povoleným požadavkům ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a zároveň na základě této skutečnosti zakázal orgán ochrany veřejného zdraví používání této vody, má odběratel právo na poskytnutí slevy z vodného, přičemž výše této slevy bude stanovena individuálně s přihlédnutím k závažnosti této vady.

b) V případě oprávněné reklamace množství dodané vody bude postupováno dle § 17 zákona o vodovodech a kanalizacích, v případě reklamace množství odvedené odpadní vody podle § 19 téhož zákona.

c) V ostatních případech je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady oprávněnou reklamaci vyřešit, a to odstraněním

závadného stavu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 16.10.2021

 

Martin Tvrdík, jednatel

FRAMAKA, s.r.o.

Podnikatelská 561

190 11 Praha 9 - Běchovice